Нысанның БҚсж бойынша коды Код формы по окудДата30.09.2021
өлшемі105.56 Kb.
түріПротоколНысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ___________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____________

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық Денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан облысы бойынша филиалы
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген № 122/е нысанды медициналық құжаттама

Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Туркестанской области

Медицинская документация Форма №122/ у

Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года №415

Аккредиттеу аттестаты № KZ.Т.16.1095 18.01.2016ж.

18.01.2021ж. дейін жарамды.

Аттестат аккредитации № KZ.Т.16.1095 от 18.01.2016г.

Действителен до 18.01.2021г.
Тамақ өнімдері үлгілерін зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

исследования образцов пищевых продуктов


2019-1880/72

от

«29»

мамыр/мая

2019 ж.(г.)
1.Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта,

адрес)


690 415 401 323

2. Үлгіалынғанорын (Место отбора образца)

«Заман» дүкені ЖШС Алимгереева А.,Жетібай ауылы,

Новостройка көшесі,2

Магазин «Заман» ИП Алимгереева А., с. Жетыбай, Новостройка,2


3. Үлгі атауы (Наменование образца)

«TASSAY» ауыз суы газдалмаған

«TASSAY» питьевая вода негазированная4. Саны (Количество)

1 үлгі /1 образец

5. Зерттеу алу мақсаты (Цель исследования)

«Табиғи минералды суды қоса алғанда, қаптамадағы ауыз судың қауіпсіздігі туралы» 01.01.19. 044/2017 ЕАЭО ТР/

ТР ЕАЭС 044/2017от 01.01.2019г «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»6. Мөлшері (Объем)

5,0 л

7. Топтама саны (Номер партий)

белгісіз/неизвестно

8. Өндірілгенмерзімі (Дата выработки)

11.01.2019ж. сағ. 15:20

9. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора)

16.05.2019ж. сағ. 17:15

10. Жеткізілгенкүні мен уақыты (Дата и время доставки)

20.05.2019ж. сағ. 10:00

11. Үлгі алуәдiсiне НҚ (НД на метод отбора)

31861-2012 МСТ «Су. Іріктеудің жалпы талаптары /

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»12. Тасымалдаужағдайы (Условия транспортировки)

-

13. Сақтау жағдайы (Условия хранения)

-

14. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения)

температура – 24,00С; влажность –46%; атмосферное

давление – 95,4 кПа;


температура – 24,00С; ылғалдылығы – 46%;атмосфералық

қысым– 95,4 кПа;


Зерттеу нәтижелері

(Результаты исследования)


Ингредиенттер және басқалар көрсеткіштерінің атауы

Наименование показателей

ингредиентов и других


Анықталған

шоғырлану

Обнаруженная

концентрацияНормативтік

көрсеткіштер Нормативные

показатели


Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ

НД на методы исследования


1


2

3

4

маркировка/

таңбалау«TASSAY» ОҚО Арыс-Бадам жер асты сулары кен орны, № 1,2,0920 ұңғымалары. /

«TASSAY» Арысь-Бадамское месторождение подземных вод ЮКО, скважины №1,2,0920тағам өнімнің атауы/

наименование пищевой продукции022/2011 КО ТР/

ТР ТС 022/2011

көрсетілген/имеется

тағам өнімнің құрамы/ состав пищевой продукции

5,0 л

тағам өнімнің саны/

количество пищевой продукции11.01.19 ж/г

тағам өнімнің дайындау мерзімі/

дата изготовления пищевой продукции12 ай/12 месяцев

тағам өнімнің жарамдылық мерзімі/

срок годности пищевой продукциикөрсетілген/имеется

тағам өнімнің сақталу шарттары/

условия хранения пищевой продукцииҚазақстанда «ЮНИКС» ЖШС өндірген. ҚР, ОҚО, Шымкент қ., Сайрам тұрғын үй алабы, құрылымы 8/2

Произведено в Казахстане ТОО «ЮНИКС», РК, ЮКО,

г.Шымкент, жилой массив Сайрам, строение 8/2


тағам өнімнің өндірушісінің (импортердің) атауы, орналасуы /наименование и место нахождение изготовителя (импортера)

көрсетілген/ имеется

пайдалану кезінде ұсыныстар мен шектеулер/ рекомендации и (или) ограничения по использованию

көрсетілген/ имеется

тағамдық құндылығының, көрсеткіштері/показатели пищевой ценности

-

тамақ өнімдерінде ГТО қолданылуымен алынған компоненттердің бар бо-луы туралы мәлімет/ сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО

көрсетілген/ имеется

ҚР ТР қарастырылған Кеден одағына мүше мемлекеттердің нарығын-дағы өнім айналымының бірыңғай белгісі/

единый знак обращения продукции на рынке государств- членов ТСкөрсетілген/ имеется

таңбалау орыс және мемлекеттік тілінде / маркировка на русском языке и на государствен- ном языке

Запах при 20 0С, баллы

Иісі 20 0С, балдар0

0

ГОСТ 3351-74

МСТ 3351-74

ГОСТ 3351-74

МСТ 3351-74

ГОСТ 3351-74

МСТ 3351-74Запах при 60 0С, баллы

Иісі 60 0С, балдар0

1

Привкус, баллы

Татымы (дәмі), балдар0

0

Мутность, ЕМФ/л

Бұлдырлығы, ЕМФ/л0,0

1,0

ГОСТ 3351-74

МСТ 3351-74Цветность, градусы

Түсі, градустар0

5

МСТ 31868-2012

ГОСТ 31868-2012Хлориды, мг/дм3, не более

Хлорид, мг/дм3 көп емес10,6

250,0

ГОСТ 4245-72 п.2.4.

МСТ 4245-72 п.2.4.Общая минерализация

(сухой остаток), мг/дм3,

не более

Жалпы минерализация

(құрғақ қалдық), мг/дм3

көп емес


74,0

1000,0

ГОСТ 18164-72

МСТ 18164-72Железо, мг.экв/дм3, не более

Жалпы темір, мг.экв/дм3 көп емес0,0

0,3

ГОСТ 4011-72

МСТ 4011-72
Сульфаты, мг/дм3, не более Сульфаттар, мг/дм3, көп емес

11,5

250,0

СТ РК 1015-2000 п.7.1

ҚР СТ 1015-2000 п.7.1Нитраты, мг/дм3, не более

Нитрат, мг/дм3, көп емес3,5

20,0

ГОСТ 33045-2014

МСТ 33045-2014
Нитриты, мг/дм3, не более

Нитрит, мг/дм3, көп емес0,0

0,5

ГОСТ 33045-2014

МСТ 33045-2014
Водородный показатель, (рН), в пределах, единиц

Сутектік көрсеткіш (рН), бірлік аралығы7,2

4,5-9,5

ГОСТ 26449.1-85 п.4.4

МСТ 26449.1-85 п.4.4Гидрокарбонат, мг/дм3, не более

Гидрокарбонаттар, мг/дм3, көп емес97,6

Не нормируется

ГОСТ 23268.3 -78

МСТ 23268.3 -78Окисляемость перманганатная,

мгО2/ дм3, не более

Перманганаттық тотығу,

мгО2/ дм3, көп емес0,64

3,0

ГОСТ 23268.12-78

МСТ 23268.12-78Фтор общее, мг/дм3, не более

Жалпы фтор, мг/дм3, көп емес0,04

1,5

ГОСТ 4386-89

МСТ 4386-89Поверхностно-активное вещества (ПАВ) анионноактивные, мг/дм3, не более

Беттік-белсенді заттар (ББЗ) анионоактивті, мг/дм3, көп емес0,00

0,05

СТ РК ГОСТ Р

51211-2003

ҚР СТ Р МСТ

51211-2003Алюминий, мг/дм3, не более

Алюминий, мг/дм3, көп емес0,0

0,2

ГОСТ 18165-2014

МСТ 18165-2014
Бор, мг/дм3, не более

Бор, мг/дм3, көп емес

0,0

1,0

СТ РК 1016-2000

ҚР СТ 1016-2000
Молибден, мг/дм3, не более

Молибден, мг/дм3, көп емес0,00

0,07

ГОСТ 18308-72 п 4.1

МСТ 18308-72
Полифосфаты, мг/дм3, не более

Полифосфат, мг/дм3, көп емес0,03,5

ГОСТ 18309-14 п.4.3

МСТ 18309-14 п.4.3Нефтепродукты, мг/дм3, не более

Мұнай өнімдері, мг/дм3, көп емес0,00

0,05

М 01-05-2012

Бромид-ион, мг/дм3, не более

Бромид-ион мг/дм3, көп емес0,0

0,01

ГОСТ 23268.15-78

МСТ 23268.15-78
Иодид-ион, мг/дм3, не более

Иодид-ион мг/дм3, көп емес0,000

0,125

ГОСТ 23268.16-78

МСТ 23268.16-78
Озон, мг/дм3, не более

Озон, мг/дм3, көп емес0,0

Не допускается

(< 0,1)


ГОСТ 18301-72 п.4

МСТ 18301-72
Хлор остаточный свободный, мг/дм3, не более

Қалдық белсенді хлор,мг/дм3, көп емес0,00

0,05

ГОСТ 18190-72 п 3.4

МСТ 18190-72
Хлор остаточный связанный, мг/дм3, не более

Қалдық байланысты хлор, мг/дм3, көп емес0,0

0,1

ГОСТ 18190-72 п 2.4

МСТ 18190-72
Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Сан-эпид.қызметінің дәрігері/ Врач сан-эпид. службы__________ Махажанова Д.Е.

Зертханашы/лаборант Тлепова Б.Б.

қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) Абдиева А.К.

қолы (подпись)

Директор Абдразақов А.У.

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)
Хаттама 4 данада толтырылады (Протокол составляется в 4-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Достарыңызбен бөлісу:
©www.melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
Сабақтың мақсаты
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бағалауға арналған
қызмет стандарты
бекіту туралы
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
жиынтық бағалауға
тоқсанға арналған
Әдістемелік кешені
республикасы білім
бағалау тапсырмалары
арналған жиынтық
арналған тапсырмалар
білім беретін
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
мерзімді жоспар
пәнінен тоқсанға
Қазақстан тарихы
Реферат тақырыбы
Қазақ әдебиеті
Жұмыс бағдарламасы
бағдарламасына сәйкес
болып табылады
нтізбелік тақырыптық
Мектепке дейінгі
біліктілік талаптары
оқыту әдістемесі
республикасының білім
әдістемелік ұсыныстар
мамандығына арналған
әкімінің аппараты
туралы анықтама
жалпы білім
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
қазақ тілінде
білім берудің
мемлекеттік әкімшілік