ПӘннің ОҚу- әдістемелік кешені «Қазақ халық ауыз әдебиеті» пәні 5В011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» 5В012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары үшін ОҚытушыға арналған пән бағдарламасыДата15.05.2017
өлшемі39.42 Kb.
#10594

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ құжат


ПОӘК
ПОӘК

Оқытушыға арналған пән «Қазақ халық ауыз әдебиеті» бойынша бағдарламасы№ 3 басылым

«__» _____ 2015 жыл


ПОӘК 042-18-29-1. /01-2015

ПӘННІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Қазақ халық ауыз әдебиеті» пәні
5В011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті»

5В012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары үшінОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2015Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы:———— « » 2015 ж. Сабырбаева Р.Қ. , ф.ғ.к., доцент «Қазақ әдебиеті» кафедрасы
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Қазақ әдебиеті» кафедрасының мәжілісінде
Хаттама №___ «___» _________2015 ж.
Кафедра меңгерушісі _______________Ақтанова А.С.

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросының отырысында

қарастырылды
Хаттама №___ «___» ___2015 ж.
Төраға _________________Сәмекбаева Э.М.
3 БЕКІТІЛГЕН
Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды
Хаттама №___ «___» ___________20 15ж.

Төраға _________________Искакова Г.К.


4  №___ баспа «___» ___________20 14ж.

Мазмұны

1 Қолданыс саласы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің (модулдің) мазмұны

5 Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

6 Оқу-әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

7 Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНЫС САЛАСЫ

5В011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша оқитын пәннің оқу-әдістемелік кешеннің құрамындағы оқытушыға арналған «Қазақ халық ауыз әдебиеті» пән бойынша бағдарлама


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Қазақ халық ауыз әдебиеті» пәні бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді:

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бекітілген және қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 5.04.019-2011,ҚР МЖМБС 3.08.384-20 Мемлекеттік білім беру стандарттары;

- «5В011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2014«Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Бұл пән бойынша мынанадай теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады: фольклор, халық даналығы, ауызша сөз өнері, халық поэзиясы ұғымдары. Фольклор табиғаты, өмір сүру заңдылықтары. Фольклор және ұлт тарихы. Фольклор жанрлары, классификациялау принциптері. Тұрмыс-салт жырлары, Лирикалық өлеңдер, халықтық проза түрлері, эпос, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, балалар фольклоры т.б.

«Қазақ халық ауыз әдебиеті» бакалавриат сатысының 1-курсында жүргізіліп, дәрістік және семинар түрлерін қамтиды.

3.2 Пәнді оқу мақсаты:

Қазақ фольклорын жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр бойына жасаған рухани мәдениеті – фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етіледі. Мазмұн-мәні терең, әрі көркем халық әдебиетін аса бағалы байлық ретінде оқыта отырып, оның өзінше сыр-сипатын танытып, жастарға тағлым беру көзделеді.3. 3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:

. - фольклордың пайда болуы туралы пікірлер жайлы, фольклордың жанрлары мен түрлері жайында мағлұмат беру;

- ауыз әдебиеті мұраларының көп қырлы табиғаты мен туу, таралу, сақталу ерекшеліктері, жанрлардың классификациясы, жанрлық түрлердің бөліну жолдары жайлы ұғым қалыптастыру;

- қазақ фольклорының қалыптасу кезеңдерімен таныстыру;

- қазақ фольклорының зерттелу тарихы мен фольклор туралы ғылымның ХVIII ғасырда қалыптаса бастауы жайында мәлімет беру;

- қазақтың дәстүрлі мәдениетінің бір саласы фольклордың аса құнды рухани байлық екенін түсіне білуге баулу.


3.4 Білім алу нәтижесі:

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуге тиіс:

 • Фольклордың өзіндік табиғатын меңгереді;

 • Қазақ фольклорының қалыптасу, даму кезеңдері жайлы мағлұмат алады.

 • Қазақ фольклорының өзіндік ерекшеліктері, жанрлары туралы терең білім алады.

 • Қазақ фольклорының жекелеген нұсқалары, олардың поэтикасы туралы жан-жақты білім алады.

 • Қазақ фольклорының зерттелу тарихы, фольклортану ғылымының тарихы туралы хабардар болады.

 • Қазақ халық ауыз әдебиеті мұраларының мәтінімен танысып, олардың идеялық-эстетикалық құндылықтары туралы өзіндік пікір қалыптастырады.

 • Қазақ фольклорының көркемдік ерекшелігі және жазба әдебиеттің қалыптасуына әсер-ықпалын бағамдай білуге үйренеді.

 • Қазіргі фольклортанудың өзекті мәселелерімен таныс болады.теориялық білімді практикада қолдана білуді үйренеді.зерттеу жұмысына икем-дағдысы қалыптасады.

 • кәсіби қарым-қатынас жағдайларын меңгереді.

3.5 Пән пререквизиттері

Жоқ


3.6 Пән постреквизиті:

1.Әдебиет теориясы

2. Қазақ әдеби сынының тарихы

3. Қазақ әдебиетінің тарихы

.


3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:

1 кесте


Курс

Сем-естр

Кредит

Дәріс (сағ)

Семинар (сағ)

Лаб. (сағ)

ОЖСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ)

Барлығы

(сағ)


Бақылау түрі

1

2

3

30

15

-

22.5

67.5

135

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛДІҢ) МАЗМҰНЫ

Пәннің мазмұны. Сабақтардың түрі бойынша сағаттарды бөлу 2 Кесте

Тақырыптар атауы және мазмұны

Сағат саны

1Дәріс сабақтары
1 модуль. Қазақ фольклорының тарихы және фольклористика ғылымы.
Фольклор, оның ерекшеліктері мен жіктелуі.

1

Қазақ фольклорының тарихы және фольклористика ғылымы.

1

2 модуль. Ғұрып фольклоры және тұрмыс салт жырлары.
Еңбек-кәсіпке байланысты өлеңдер

2

Үйлену салты және наным сенімге байланысты өлеңдер

Лирикалық өлеңдер

Мақал-мәтелдер.

Жұмбақ,жаңылтпаш,өтірік өлең
2

1

1
3 модуль Шешендік сөздер.

Шешендік сөздер.

2

4-модуль Аңыз әңгімелер және олардың мифпен байланысы

2

5-модуль Ертегілер

Ертегілер және оның түрлері2
2

6- модуль Эпикалық жырлардың зерттелуі және көне эпос

2

Батырлық эпос

2

Тарихи жырлар.

2

7-модуль Лиро-эпостық жырлар

Лиро-эпостық жырлар8-модуль Айтыс

Айтыс өнері2
29-модуль Балалар фольклоры

Балалар фольклоры

Қазақ фольклорының зерттелу тарихы

2
2


Тәжірибелік сабақтар
1 модуль. Қазақ фольклорының тарихы және фольклористика ғылымы.

Фольклор, оның ерекшеліктері мен жіктелуі.

Қазақ фольклорының тарихы және фольклористика ғылымы.
1

2 модуль. Ғұрып фольклоры және тұрмыс-салт жылары
Еңбек-кәсіпке байланысты өлеңдер

1

Үйлену салты және наным сенімге байланысты өлеңдер


1

Лирикалық өлеңдер

Мақал-мәтелдер.

Жұмбақ,жаңылтпаш,өтірік өлең


1

3 модуль Шешендік сөздер


Шешендік сөздер

1

4-модуль Аңыз әңгімелер және олардың мифпен байланысы

1

5-модуль Ертегілер

Ертегілер

Ертегілер және оның түрлері


1

1


6- модуль Эпикалық жырлардың зерттелуі және көне эпос

1

Батырлық эпос

1

Тарихи жырлар

1

7-модуль Лиро-эпостық жырлар

Лиро-эпостық жырлар1

8-модуль Айтыс

Айтыс1

9-модуль Балалар фольклоры

Балалар фольклоры

Қазақ фольклорының зерттелу тарихы


1

1


5. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Қазақ халқының мақал – мәтелдерін жаттау. Бұл тақырып бойынша «Мың бір мақал» ойыны ойналады.

5.2 Қазақ жұмбақтарын жаттау. «Жүз бір жұмбақ» ойыны ойналады.

5.3 Тұрмыс-салт жырларын жатқа білу. «Ұлт дәстүрі ұмытылмайды» атты сахналық көрініс қойылады.

5.4 «Қобыланды батыр» жырының түрлі нұсқаларын салыстыра оқу. Бұл тақырып бойынша «Алтын сақа» ойыны ойналады.

5.5 «Ер Тарғын» жырын оқу. Бұл тақырып бойынша «Алтын сақа» ойыны ойналады.

5.6 «Қыз Жібек» жырын оқу. Бұл тақырып бойынша «Алтын сақа» ойыны ойналады.

5.7 «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырын оқу. Бұл тақырып бойынша «Алтын сақа» ойыны ойналады.

5.8 Шешендік сөздердің түрлі жанрларынан (шешендік арнау, шешендік толғау, шешендік дау) жатқа оқу. Бұл тақырып бойынша «Алтын сақа» ойыны ойналады.

5.9 «Біржан-Сара» айтысынан Біржан мен Сараның өздерін сипаттайтын жерлерінен үзінді жатқа оқу. Бұл тақырып бойынша «Алтын сақа» ойыны ойналады.

5.10 Айтыс жинағын пайдалана отырып, айтыстың жанрлық түрлерін ажырату
6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

3кесте


Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

Қазақ халқының ауыз әдебиеті :оқулық /Ғабдуллин, М. - 19969

20

45%

Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті.-Алматы,1974.1

20

5%

Халық әдебиетінің тарихи негіздері :оқу құралы /Садырбаев, С. - 1992


2

20

10%

Ел әдебиеті :оқу құралы /Тілеужанов, М. - 1992


11

20

55%

Қазақ әдебиетінің тарихы :оқу құралы /Ә.Қоңыратбаев.-Алматы:Санат,1994.-312 б /Қоңыратбаев, Ә. - 1994


58

20

100%

Қазақ фольклорының тарихы :оқу құралы /Ә.Қоңыратбаев.-Алматы:Ана тілі,1991.-288 /Қоңыратбаев,Ә. - 1991


95

20

100%

Халық әдебиеті :оқу құралы /Сейітжанұлы, З. - 2002


4

20

20%

Алтын бастау /Уахатов, Б. - 1993


1

20

5%

Қазақтың халық творчествосы (Ә.Диваев жинаған материалдар) /жалпы ред. Р.Бердібаев - 1989


2

20

10%7 ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі әдебиеттер:


 1. Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы. І,ІІ т. Алматы, 2003,2004.

 2. Әуезов М. Әдебиет тарихы. Алматы, 1990.

 3. Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті.-Алматы,1996.

 4. Садырбаев С.Қазақ халқының әдебиеті. Хрестоматия.-Алматы,1990.

 5. Қазақ әдебиетінің тарихы. Iт.1 кіт-Алматы,2005.

 6. Қазақ әдебиетінің тарихы. 1т.2кіт.-/Алматы,2005ж/

 7. Қоңыратбаев Ә. Қазақ фольклорының тарихы. /Алматы, 1994ж/


Қосымша әдебиеттер:

1. Бердібаев Р. Сарқылмас қазына. -Алматы, 1983.

2. Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы.-Алматы, 1984.

3. Каскабасов С. Казахская волшебная сказка.-Алматы, 1972.

4. Марғұлан Ежелгі жырлар, аңыздар.-Алматы, 1985.

5.Тұрсынов Е. Генезис казахской бытовой сказки в аспекте связи с первобытным фольклором. - Алматы, 1973.

6. Қоңыратбаев Ә. Қазақ эпосы және түркология. - Алматы, 1987.

7. Қазақ фольклористикасының тарихы. - Алматы, 1988.

8.Тұрсынов Е. Қазақ ауыз әдебиетін жасаушылардың байырғы өкілдері.-Алматы, 1976.

9. Уахатов Б. Қазақтың халық өлеңдері. -Алматы, 1974.

10.Уахатов Б. Қазақтың тұрмыс-салт жырларының типологиясы. - Алматы, 1983.

11. Сейдімбеков А. Мың бір маржан. -Алматы, 1989.

12. Сейітжанұлы З. Тарихи эпос. Алматы, 1994.

13. Қазақ фольклорының типологиясы.Алматы, 1981.

14. Қазақтың мақалдары мен мәтелдері. -Алматы, 1959,2003.

15. Адамбаев Б. Халық даналығы. - Алматы, 1976.

16. Қазақтың халық жұмбақтары. - Алматы, 1959.

17. Әлімбаев М. Жұмбақтар.-Алматы, 1978.

18. Әлменұлы Б. Шешендік сөздер.-Алматы, 1969.

19. Ысмаилов Е. Ақындар. - Алматы, 1956.

20. Әуезов М., Соболев Л. Қазақ-халқының эпосты мен фольклоры.//Уақыт және әдебиет. - Алматы, 1962.

21. Қазақтың қазіргі халық поэзиясы. -Алматы, 1973.

22. Байтұрсынов А. Ақ жол. - Алматы, 1991.

23. Досмұхамедұлы Х. Аламан. - Алматы, 1991.

24. Садырбаев С. Халық әдебиетінің тарихи негіздері. Алматы, 1992

25. Ыбыраев Ш. Эпос әлемі.-Алматы, 1993.

26. Ғабдулин М. Сыдыков Қ. Қазақ халқының батырлар жыры. -Алматы, 1972.

27. Жұмалиев Қ. Қазақ эпосы мен әдебиет тарихының мәселелері. -Алматы, 1958.

28. Жармұхамедов М. Айтыстың даму жолдары.-Алматы, 1976.

29. Ақ сандық, көк сандық. Балалар фольклоры.-Алматы, 1988.

30. Радлов В.В. Алтын сандық. Алматы, 1993.

31. Қосымова Г. Қазақ шешендік өнерінің негіздері және тілдік таным. Алматы, 2005.

32. Наурыз: жаңарған салт-дәстүрлер. Алматы, 1991.

33. Қалиев С. Қазақ халқының салт-дәстүрлері. Алматы, 1994.

34. Боздағым: қазақтың жоқтау жырлары. Алматы, 1990.

35. Адамбаев Б. Шешендік сөздер. Алматы, 1967, 2002.

36. Абылқасымов Б. Фольклор шындығы. Алматы, 1990.

37. Бердібаев Р. Қазақ эпосы. Алматы, 1982.

38. Мұқанов С. Халық мұрасы. Алматы, 1974.

39. Сыдықов Т. Қазақ халқының батырлық жырлары. Алматы, 1972.

40. Дүйсенбаев Ы. Қазақ лиро-эпосы. Алматы, 1973.

41. Шаңырақ (энциклопедия). І-ІІІ том. Алматы, 1993.

42. Әуезов М. Жұмбақтар туралы. Қазақ жұмбақтары. Алматы, 1993.

43. Әлменұлы Б. Шешендік сөздер. Алматы, 1993.44. Қазақ тарихи жырларының мәселелері. Алматы,
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©www.melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді